กำหนดการส่งผลงาน

1.เปิดรับลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน 1 กรกฎาคม – 25 พฤศจิกายน 2564
(ขยายเวลาครั้งที่ 5)
2.วันส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ในระบบ ภายใน 25 พฤศจิกายน 2564
3.ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ภายใน 9 ธันวาคม 2564
4.ส่งผลงานฉบับเต็ม (Final manuscript) ในระบบ ภายใน 15 ธันวาคม 2564
5.ประกาศผลการพิจารณาผลงาน (ทางเว็บไซต์) 15 ธันวาคม 2564
6.ส่งคลิปการนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 20 ธันวาคม 2564
7.ประกาศวันที่ ลำดับที่การนำเสนอ และลิงค์เข้าห้องประชุม (ทางเว็บไซต์) 27 ธันวาคม 2564
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com