เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอ ด้วยการบรรยาย
ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1. บทคัดย่อ มีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ 5
2. บทนำ มีเหตุผลเพียงพอ และบอกถึงความสำคัญของปัญหา 10
3. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน และสอดคล้องกับที่มาและความสำคัญของปัญหา 10
4. การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 10
5. ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน/วิจัย  มีความสอดคล้องกับ Theme ของการประชุม หรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ปัจจุบันและมีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ 40
6. สรุปผล ข้อเสนอแนะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 5
7. ประโยชน์ และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด 10
8. เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน 10
คะแนนรวม 100
เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน ด้วยโปสเตอร์
ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1.  เนื้อหา  
1.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับที่มาและความสำคัญของปัญหา/เรื่องที่นำเสนอ 10
1.2 การนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมและเหมาะสม 10
1.3 มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 10
2. ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน/วิจัย มีความสอดคล้องกับ Theme ของการประชุมหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ปัจจุบัน และมีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ 40
3. ประโยชน์และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด 10
4. ลักษณะของโปสเตอร์ มีความชัดเจนของตัวอักษร ภาพ ตาราง ความสวยงาม น่าสนใจ 10
5. เทคนิคการนำเสนอและตอบคำถามด้วยวาจา 10
คะแนนรวม 100
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com