รับชมบันทึกการประชุม

Virtual Conference และ Virtual Exhibition

 

กำหนดวันสำคัญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022 “New Generation Libraries: Toward House of Access”
5-7 มกราคม 2565

โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

การนำเสนอผลงาน

เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงาน
พร้อมไฟล์ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)
1 กรกฎาคม – 25 พฤศจิกายน 2564 (ขยายเวลาครั้งที่ 5)

ประกาศผลการพิจารณาผลงาน
15 ธันวาคม 2564

อัพโหลดไฟล์นำเสนอในระบบส่งผลงาน
23 ธันวาคม 2564

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
1 กรกฎาคม  2564 ถึง 4 มกราคม 2565

PULINET 2022 SCHEDULE

08.00 น.

เปิดห้องประชุม

08.45 – 09.00 น.
พิธีเปิด
 • นางอริศรา สิงห์ปัน
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน
พิธีมอบรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
  ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กล่าวสดุดี รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2564
09.00 – 09.45 น.
“New Generation Libraries: Toward House of Access”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “New Generation Libraries: Toward House of Access” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน (ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจําปีพุทธศักราช 2564)

09.45 – 09.55 น.
Break
 • คลิปนำเสนอของ Sponsor : GALE A Cengage Company
 • เปลี่ยนเที่ยวทิพย์ เป็นทริปเที่ยว
09.55 – 11.00 น.
Conference

การเสวนา เรื่อง “บริการสารสนเทศอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล” โดย

 • อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • นางวนิดา ศรีทองคำ
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา
  รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดำเนินรายการโดย
  นายชัยวุฒิ สีทา
  วิศวกรฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

  เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
11.00 – 12.30 น.
Conference

การเสวนา เรื่อง Open Library เพื่อสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล (Digital disruption)” โดย

 • รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
  อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
 • นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
  ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ดำเนินรายการโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.30 – 13.30 น.
Break
 • คลิปนำเสนอของ Sponsor : GALE A Cengage Company
 • คลิปนำเสนอของ Sponsor : EBSCO
13.30 – 16.00 น.
การนําเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์แบบ Lightning Talks
   กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
   กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management)
08.00 น.

เปิดห้องประชุม

08.30 – 10.30 น.
การนําเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์แบบ Lightning Talks
กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS : Information Services)
 
10.30 – 12.00 น.
การนําเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย
กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management)
 
12.00 – 13.00 น.
SPONSOR CONFERENCE
 • GALE A Cengage Company
 • EBSCO
13.00 – 16.00 น.
การนําเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย
กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
08.00 น.

เปิดห้องประชุม

08.30 – 10.30 น.
การนําเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย
กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS : Information Services)
 
10.30 – 12.00 น.
การนําเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย
กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM: Information Management)
 
12.00 – 13.00 น.
SPONSOR CONFERENCE
 • GALE A Cengage Company
 • EBSCO
13.00 – 15.00 น.
ประกาศรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ และพิธีปิด
 • ประกาศรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงาน
  ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ทั้งหมด 3 กลุ่ม
 • พิธีปิด
  อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท
  ประธานคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวปิดงาน
Image

19th Annual Autism Conference

The Annual Seminar is held every March in Banff, Alberta. Seminar attendees include: operators, supervisors, managers, system owners, suppliers, contractors, government officials, consultants and many other industry professionals.


DISCOVER NOW

KEYNOTE SPEAKER

การเสวนา เรื่อง “บริการสารสนเทศอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล”
โดย

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นางวนิดา ศรีทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย

นายชัยวุฒิ สีทา

วิศวกร ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การเสวนา เรื่อง “Open Library เพื่อสังคม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล (Digital disruption)”
โดย

รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (PULINET)

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล

ผู้อำนวยการหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EVENT CONFERENCE

Why You Join Us?

As the industry trade body it’s our belief that we can achieve more by working together than we can alone. As a member of the IAB, your company can make its voice.

DISCOVER NOW
Access to events
Access to events

We offer members free and discounted access to all our events, either virtually.

Make a difference
Make a difference

We offer members free and discounted access to all our events, either virtually.

Information central
Information central

We offer members free and discounted access to all our events, either virtually.

MARKETPLACE

WORLDWIDE SPONSORS

Image
EVENTS REVIEWS

WHAT PEOPLE SAY?

"Can I just say that it's been an absolute pleasure working with you all. Everyone's been so friendly, helpful and delightful, so please pass my thanks on to all!"

Rubina Jaffer, Event Manager and Director
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com