กำหนดวันสำคัญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022

“New Generation Libraries: Toward House of Access”

วันที่ 5-7 มกราคม 2565

โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

การนำเสนอผลงาน

  • เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงาน
    พร้อมไฟล์ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)

1 กรกฎาคม – 25 พฤศจิกายน 2564 (ขยายเวลาครั้งที่ 5)

  • ประกาศผลการพิจารณาผลงาน

15 ธันวาคม 2564

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

  • เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม

1 กรกฎาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565

  • วันที่จัดประชุมวิชาการ PULINET

5-7 มกราคม 2565

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com