ลำดับที่การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

ลำดับที่วัน เวลาที่นำเสนอรหัสผลงานชื่อผลงานชื่อผู้ส่งผลงานหน่วยงาน
Poster (IM)
ลำดับที่ 1
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-29
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายนภสินธุ์ งามการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 2
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-30
การพัฒนากระบวนการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายวิชญนนท์ มณีชาติ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ 3
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-31
MFU Library Bookshop: แหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ ของห้องสมุดในยุคโควิด
นางสายกัญญา แสนโคตร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 4
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-32
เจาะลึกสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแบบบูรณาการ
นางสาวธัญญาดา ดวงมณี
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 5
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-33
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งานคลังข้อมูล TU Digital Collections
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 6
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-35
สันทรายดิสคัฟเวอรี่ ข้อมูลท้องถิ่นของอำเภอสันทรายความหลากหลายของวิถีชีวิต
นางเยาวภา เขื่อนคำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Poster (OM)
ลำดับที่ 1
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-39
วันพุธ หยุดสร้างขยะ
นายพนม จรูญแสง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 2
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-41
วันพุธและวันศุกร์บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจหยุดแคลลอรี่
นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 3
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-42
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
นางสาวขนิษฐา จูมลี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 4
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-43
องค์กรสีเขียวสู่ชุมชน
น.ส.มะลิวัลย์ สินน้อย
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 5
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-44
พัฒนาการระบบบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล(Mahidol Book Delivery)
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 6
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-45
การจัดการเอกสารงานธุรการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : การทำลายเอกสาร
นางศิมาพร กาเผือกงาม
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 7
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-48
ใกล้ชิด With RM : กลยุทธ์พัฒนาการสื่อสารของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 8
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-49
การออกแบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวชุติมา ศรีจันทรา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ 9
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-50
กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวชุติมา ศรีจันทรา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ 10
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-51
การคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ
นายพนม จรูญแสง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 11
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-52
การประเมินความสำเร็จการจัดการความรู้ของ Catalog CoP หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวรังสินี อุทัยวัฒนา
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 12
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-53
ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ “เรื่องเล่าจากท้องถิ่น”
นายอาเขต แก้วสว่าง
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่ 13
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-54
การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ 14
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-55
นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ
นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ลำดับที่ 15
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-56
การพัฒนาสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุดของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายกฤษฎ์ คงสีพุฒ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Poster (IS)
ลำดับที่ 1
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-62
พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการใน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ 2
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-63
สิ่งตีพิมพ์ เราจะไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลัง : การส่งเสริมการใช้บริการสิ่งตีพิมพ์
นายพนม จรูญแสง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 3
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-67
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 4
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-68
MFU Library Virtual Tour ผ่านเกม The Sims 4
นางสาวสุนทรีย์ พีระพาณิชย์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 5
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-69
การพัฒนา Video Content เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ 6
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-72
MFU Library Delivery: บริการด้วยใจ สู้ภัยโควิด
นางสาวณชญาดา แต้มรู้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 7
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-75
บรรณสารสัญจร
นางสาวนิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่ 8
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-76
ระบบตรวจสอบหนี้สินคงค้างของห้องสมุด
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 9
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-78
OpenAthens มองประสบการณ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวฉัตรรัตน์ แสงคง
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 10
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-79
ห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library of Things) เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด
นางสาวปิยะธิดา พุทธจรรยา
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 11
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-80
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Data Studio สำหรับบริการสนับสนุนวิจัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวศศิธร ติณะมาศ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ 12
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-81
การช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือบนชั้นด้วยระบบระบุตำแหน่ง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายทรงยศ ขันบุตรศรี
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับที่ 13
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-82
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Live learning Base : กรณีศึกษาฐานเรียนรู้ชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางเยาวภา เขื่อนคำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำดับที่ 14
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-86
การจัดการพื้นที่ห้อง Edutainment Zone
นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 15
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-87
ทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อบริการออนไลน์ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางสาวนภัสมน แทนเพชร
สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลำดับที่ 16
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-88
การวิเคราะห์ผลจากการนำระบบให้ลำดับเลข (Running Number) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดชั้นหนังสือ
นางสาวกาญจนา เทพน้อย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 17
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-89
การวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563
นางนุชรัตน์ คงสวี
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 18
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-103
กระบวนการทำ ETL สำหรับการทำเหมืองข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 19
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-105
ระบบประตูทางเข้า Smart Gate New Generation
นายสมพงศ์ หุตะจูฑะ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Oral (OM)
ลำดับที่ 1
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-40
การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย
นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 2
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-46
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำนักบรรณสารการพัฒนา
ลำดับที่ 3
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-47
KKUL Learning Programs โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
นางยุภาพร ทองน้อย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่ 4
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-57
การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์บนพื้นฐาน New Normal
นายประจักษ์ สุขอร่าม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ 5
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-58
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสนับการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่ 6
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-59
การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC
นายสมบัติ นพจนสุภาพ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com