เอกสารการบรรยาย

“New Generation Libraries: Toward House of Access”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
(ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจําปีพุทธศักราช 2564)

การเสวนา เรื่อง “บริการสารสนเทศอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล”

PDF

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

PDF

นางวนิดา ศรีทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

PDF

อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com