พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
– รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการกล่าวรายงาน
– นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวรายงาน
– รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
– อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท ประธานคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจําปีพุทธศักราช 2564

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com