รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
วันที่ 5-7 มกราคม 2565
New Generation Libraries : Toward House of Access

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง รูปแบบ / หัวข้อ Download
1 นางกมลทิพย์ หลงหา การพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบรรยาย / IM
2 นางสาวกวินญา มาศภูมิ การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดียุคใหม่ในโลกดิจิทัล ผ่านคลังข้อมูล “ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล” ของหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร โปสเตอร์ / IM
3 นางสาวกาญจนา เทพน้อย การศึกษาการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากสมุนไพรรสเปรี้ยว โปสเตอร์ / OM
4 นางสาวกาญจนา เทพน้อย การวิเคราะห์ผลจากการจัดกิจกรรมขยะแลกบุญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขยะขององค์กร โปสเตอร์ / OM
5 นางสาวกิตติยา ขุมทอง การรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงการเรียนการสอนแบบไฮบริด การบรรยาย / IS
6 นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม การควบคุมติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุด ผ่านระบบติดตามหนี้สิน การบรรยาย / IM
7 นางสาวกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผ่านระบบดิจิทัลด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยาย / OM
8 นางสาวขนิษฐา จูมลี การจัดการความรู้ สู่แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Green Library สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โปสเตอร์ / OM
9 นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร การพัฒนาระบบห้องสตูดิโอสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบเสมือนจริงของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การบรรยาย / IS
10 นายคณิต โลหากาศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาดิจิทัล โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบผ่าน QR-CODE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โปสเตอร์ / IS
11 นายคนึง บัวพูล Metaverse exhibition เล่าขานตำนานสงขลานครินทร์ โปสเตอร์ / IM
12 นายคมกริช รุมดอน การพัฒนาฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การบรรยาย / IM
13 นายคุณากร สุทธิกุล ระบบนำทางที่อยู่หนังสือแบบเสมือนจริง Navigator Book Shelf การบรรยาย / IS
14 นางสาวจิรนาถ อนันตชัย การพัฒนาฐานความรู้เพื่องานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบรรยาย / IS
15 นางสาวจุฑามาศ บัวเงา การพัฒนาคอลเล็กชันจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศึกษาแนวทางจากการจัดการ การบริการ และการสงวนรักษาจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การบรรยาย / IM
16 นางชนัญชิดา ม่วงทอง แนวการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้บริการห้องสมุด โปสเตอร์ / OM
17 นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช ไกลแค่ไหนก็ใกล้: บริการรับคืนหนังสือที่ 7-Eleven โปสเตอร์ / IS
18 นายชาญชัย บุญคุ้ม การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติเพื่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา Development of 3D Learning Media for the Services of the Educational Technology Division โปสเตอร์ / IS
19 นายชาญณรงค์ เผือกพูลผล การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการตอบคำถามในรูปแบบระบบรวมศูนย์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบรรยาย / IS
20 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม เพิ่มคุณค่าการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่วยงานด้วย Skill Mapping การบรรยาย / IS
21 นางสาวชุษณา นราจันทร์ chusana-test การบรรยาย / OM
22 นางสาวฐิดายุ วิริยะภูมิสิริ ประสบการณ์การให้บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็มที่ประทับใจผู้ใช้มากกว่า 90% ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยาย / IS
23 นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ ระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยนำโปรแกรม Dspace มาประยุกต์ใช้ การบรรยาย / OM
24 นางสาวณัฐพร จุ้ยเดช การจัดการหนังสืออภินันทนาการอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ / IM
25 นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา การพัฒนาเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ โปสเตอร์ / IS
26 นายทองเสี่ยน จันทร์พูล การพัฒนาระบบจองหนังสือ UBRU Smart Library: กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การบรรยาย / IS
27 นางสาวทิตยา จันทร์สุข การพัฒนาห้องสมุดเสมือนจริง TSU LIB Metaverse โปสเตอร์ / IS
28 นางทิพวรรณ สุขรวย ความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากร ที่มีต่อบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศในการให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ การบรรยาย / IS
29 นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์ ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการวิจัยจากจำนวนสิ่งพิมพ์ที่จัดทำดัชนีโดย Scopus บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การบรรยาย / IS
30 นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการสอนการรู้สารสนเทศรูปแบบออนไลน์ การบรรยาย / IS
31 นางสาวธัญญาดา ดวงมณี การพัฒนากระบวนการจำหน่ายออกและการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ADLI การบรรยาย / IM
32 นายธีรยุทธ บาลชน การเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน จริงด้วยระบบ 3D Vista Virtual Tour: Creating a virtual visit to KKU Archive with 3D Vista Virtual Tour. โปสเตอร์ / IS
33 นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรโดยใช้โมเดลห่วงโซ่อุปทาน: กรณีศึกษาไหมอีรี่ การบรรยาย / IS
34 นายนภสินธุ์ งามการ ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ศูนย์บรรณสารและสีอการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โปสเตอร์ / OM
35 นางสาวนภัสมน แทนเพชร โครงการ English Corner Online การบรรยาย / IS
36 นางสาวนภัสวรรณ สุพัตร Video Abstract : สื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กว้างไกลสู่ระดับโลก การบรรยาย / IS
37 นางนฤมล พฤกษศิลป์ การบริการชุมชน : การจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อสุขภาวะ โปสเตอร์ / OM
38 นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ นวัตกรรมความร่วมมือสู่การพลิกโฉมงาน MSU Book Fair 2023 : Book Camping สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยาย / OM
39 นางนุชรัตน์ คงสวี การศึกษาแนวทางการให้บริการนำส่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ โปสเตอร์ / IS
40 นางสาวนุสรา อุมา การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการโดยใช้พอดแคสต์ : SOUNDMARY BOOK TU PODCAST การบรรยาย / IS
41 นายประภัย สุขอิน การพัฒนารูปแบบบริการฝึกอบรมแบบครบวงจรเพื่อการสนับสนุนการวิจัย ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบรรยาย / IS
42 นางประวีณนุช ถาวรจิตร วิเคราะห์การใช้บริการห้องศึกษาเฉพาะกลุ่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบรรยาย / OM
43 นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย การพัฒนาเว็บไซต์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การบรรยาย / IS
44 นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ พลิกโฉมบริการห้องสมุด มสธ.จาก New normal สู่ Next normal โปสเตอร์ / IS
45 นางปารวี เรืองจุติโพธิ์พาน การยกระดับคุณภาพการให้บริการห้องโสตทัศน์ด้วย Google Workspace การบรรยาย / IS
46 นายปิติพงศ์ พิมพา KKU Library Asset Management : การบริหารจัดการทรัพย์สินแบบมีส่วนร่วม โปสเตอร์ / OM
47 นายปิยะบุตร ปัญญาดี The Development of The Event Management Process with Digital Systems: Case Study CMU Book Fair การบรรยาย / OM
48 นางสาวผจงรักษ์ ซำเจริญ การจัดนิทรรศการหนังสือหายากและหนังสืออนุสรณ์งานศพ เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ Rare book and cremation volume exhibits to promote awareness and information resource service usage การบรรยาย / IS
49 นางสาวพิชญา สาจันทร์ การใช้หุ่นยนต์เพื่อการนำทางค้นหาหนังสือโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของห้องสมุด โปสเตอร์ / IS
50 นางสาวพิมใจ คำฝอย การวิเคราะห์การใช้งบประมาณสำหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภายใต้ความผันผวนของงบประมาณและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ โปสเตอร์ / OM
51 นายพิษณุ ใจกล้า Smart Locker for Smart Service: บริการรับหนังสือ 24 ชั่วโมง การบรรยาย / IS
52 นายพิเชษฐ อยู่เย็น การพัฒนาห้องสมุดสู่การรับรองห้องสมุดสีเขียวของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การบรรยาย / IS
53 นางสาวภคมณ ยะยศ Lean ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรสู่ความสำเร็จ : กรณีศึกษานำส่งเอกสารค่าปรับหนังสือเกินกำหนดของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โปสเตอร์ / OM
54 นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล จะสร้างห้องสมุดดิจิทัลอย่างไร? การกำหนดแนวคิดของ PSU eLibrary การบรรยาย / OM
55 นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย การคัดทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดด้วยการใช้แนวคิดการบริหารจัดการ แบบวงจร PDCA การบรรยาย / IM
56 นายภานุวัตร อุทัยบาล แอปพลิเคชันบนมือถือตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการยืม Mobile Application Checks Devices for Borrowing การบรรยาย / IM
57 นายภานุวัตร อุทัยบาล การเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง Single Sign-on (SSO) ภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทย Integrated access to information system KKU Library with Single Sign-on (SSO) under Thailand ‘s computer law การบรรยาย / IS
58 นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกแห่งความผันผวน โปสเตอร์ / OM
59 นายยุทธชัย สมมุติ การพัฒนาระบบ Smart Room ภายใต้แนวคิด Staffless การบรรยาย / IS
60 นางยุภาพร ทองน้อย ก้าวสู่โลก Metaverse ด้วย VR headset : บริการสุดล้ำของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยาย / IS
61 นางสาวรติ ผนิศวรนันท์ พลิกโฉม “งานแค็ตตาล็อก” สู่การทำงานในรูปแบบออนไลน์ด้วย Web portal การบรรยาย / OM
62 นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์ การสนับสนุนรายวิชาด้วยระบบสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร : NU Lib Course Support การบรรยาย / IM
63 นางระเบียบ แสงจันทร์ การพัฒนารูปแบบการอบรมแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยาย / IS
64 นางสาวรัชกร คงเจริญ กลยุทธ์การพัฒนาบทความออนไลน์ให้สอดคล้องกับกระบวนการ SEO เพื่อให้ติดอันดับหน้าแรก Google: กรณีศึกษาการส่งเสริมการรับรู้สารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ. โปสเตอร์ / IS
65 นางสาวลมัย ประคอนสี การจัดการขยะ: ผ่านกระบวนการห้องสมุดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โปสเตอร์ / OM
66 นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา Library is everything บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคผันผวน (VUCA World) โปสเตอร์ / OM
67 นายวรายุทธ แซ่หนา การพัฒนาแพลตฟอร์มควบคุม IoT อัจฉริยะ การบรรยาย / IS
68 นายวันชาติ ภูมี นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition โปสเตอร์ / IM
69 นางสาววาทินี เขมากโรทัย ความพึงพอใจต่อบริการผู้ช่วยส่วนตัวในการทำวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ (Research Buddy Service) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบรรยาย / IS
70 นางสาววาทินี เขมากโรทัย กระบวนการทำงานข้ามสายงานในงานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบรรยาย / OM
71 นางสาววาสนา สะอาด การตระหนักรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ โปสเตอร์ / OM
72 นางสาววิกาญดา บุญคง การพัฒนาสื่อสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถบนเส้นทางพระร่วง จังหวัดสุโขทัย โปสเตอร์ / IS
73 นางสาววิภาดา ดวงคิด ระบบการจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : MFU Library Satisfaction Survey System โปสเตอร์ / OM
74 นายศรายุทธ จุลแก้ว การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบรรยาย / IS
75 นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย แนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบรรยาย / IS
76 นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การบรรยาย / IS
77 นางสาวศิริรัตนา นิลน้อย การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงรุกภายใต้โครงการ LIB KPS สหกิจศึกษา พัฒนานิสิต บุคลากร และองค์กรห้องสมุดในยุคดิจิทัล โปสเตอร์ / OM
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย การบริหารและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การบรรยาย / OM
79 นางสาวสิรินยา สุวรรณปักษ์ เกมมิฟิเคชัน: คุณคือหนอนหนังสือของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Gamification: Bookworm Level up at Thammasat University Library การบรรยาย / IS
80 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ 5 กลยุทธ์ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะในอนาคต ของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยาย / OM
81 นางสาวสุจิตรา สำราญใจ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการสร้างการรับรู้ด้านบริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานในความร่วมมือด้วยรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ โปสเตอร์ / IS
82 นางสุดา พันธุสะ การใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการจัดหาวารสารและฐานข้อมูล โปสเตอร์ / IM
83 นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์ / OM
84 นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสำหรับหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โปสเตอร์ / IS
85 น.ส.สุพาภรณ์ ทาจิตต์ การปรับตัวของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้ภาวะความผันผวน การบรรยาย / OM
86 นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล บทบาทของสำนักหอสมุดกับการพัฒนาความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (BCG Tourism): กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดแก้วน้อย และพิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การบรรยาย / OM
87 นางสาวสุราภรณ์ คงผล การยกระดับคุณภาพคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่มาตรฐานสากล CoreTrustSeal การบรรยาย / IM
88 นายอนุภาพ ด้วงนิ่ม ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบรรยาย / IM
89 นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ การพัฒนา KU Library LIFF Application เพื่อการใช้บริการของห้องสมุด การบรรยาย / IS
90 นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ การพัฒนาบริการเชิงรุก กรณีศึกษาบริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ โปสเตอร์ / IS
91 นางสาวอรวรรณ สุรักษ์ การศึกษาคุณสมบัติของกาว ที่ใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์ / IM
92 นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ การพัฒนาฐานข้อมูล Library Career Guides : การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพในยุค VUCA การบรรยาย / IM
93 นายอัษฎายุธ อุบลกาญจน์ ระบบสร้างลิงก์สั้นสำหรับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การบรรยาย / IS
94 นายอาเขต แก้วสว่าง ประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาด้วยเทคโนโลยี AR, VR และ Metaverse การบรรยาย / IM
95 นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าด้วย Pivot Table ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปสเตอร์ / IS
96 นางสาวอิสริ์ยา หมีเงิน นวัตกรรมกำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่อัตโนมัติด้วย Smart Subject Suggester การบรรยาย / IM
97 นายอิฮซัน สือแต การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การบรรยาย / OM
98 นายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ การใช้แอพพลิเคชั่นTIKTOKเพื่อประชาสัมพันธ์บริการของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปสเตอร์ / IS
99 นายเฉลิมเกียรติ ดีสม การสร้างฐานข้อมูลง่าย ๆ ได้มาตรฐาน Dublin Core Metadata ด้วยเทคโนโลยี Wordpress การบรรยาย / IM
100 นายเฉลิมเดช เทศเรียน ประสิทธิผลของการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศจากคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ การบรรยาย / IS
101 นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการใน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โปสเตอร์ / IS
102 นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท การพัฒนาความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ โปสเตอร์ / OM
103 นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการคัดเลือกหนังสือด้วยระบบเครดิต การบรรยาย / IS
104 นายเปรมากร ทวีหันต์ การยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้บริการห้องสมุดโดยใช้การจดจำใบหน้า การบรรยาย / IS
105 นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร การประเมินคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวชี้วัดคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การบรรยาย / IM
106 นางเยาวภา เขื่อนคำ Beyond Library : ห้องสมุดเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด โปสเตอร์ / IS
107 นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (TSU-LiNet) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ โปสเตอร์ / IS
108 นางสาวแพรววนิต ประสิทธิ์เวโรจน์ การศึกษาการใช้ Email Marketing เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยาย / IS
109 นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ์ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม Green Data Collector (GDC) สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร การบรรยาย / OM
110 นางสาวไผททิพย์ ทับทอง การพัฒนาระบบติดตามหนังสือซ่อม โปสเตอร์ / IM
111 นายไพสน พระก่ำ บริการรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีทางด้านการเกษตรเพื่อการวิจัย โปสเตอร์ / IS

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com