เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน

 

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอ ด้วยการบรรยาย

ลำดับเกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
1.บทคัดย่อ มีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ5
2.บทนำ มีเหตุผลเพียงพอ และบอกถึงความสำคัญของปัญหา10
3.วัตถุประสงค์มีความชัดเจน และสอดคล้องกับที่มาและความสำคัญของปัญหา10
4.การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์10
5.ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน/วิจัย  มีความสอดคล้องกับ Theme ของการประชุม หรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ปัจจุบันและมีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ40
6.สรุปผล ข้อเสนอแนะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ5
7.ประโยชน์ และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด10
8.เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน10
คะแนนรวม100

***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน ด้วยโปสเตอร์

ลำดับเกณฑ์การให้คะแนนคะแนน
1. เนื้อหา 
1.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับที่มาและความสำคัญของปัญหา/เรื่องที่นำเสนอ10
1.2 การนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมและเหมาะสม10
1.3 มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์10
2.ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน/วิจัย มีความสอดคล้องกับ Theme ของการประชุมหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ปัจจุบัน และมีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ40
3.ประโยชน์และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด10
4.ลักษณะของโปสเตอร์ มีความชัดเจนของตัวอักษร ภาพ ตาราง ความสวยงาม น่าสนใจ10
5.เทคนิคการนำเสนอและตอบคำถามด้วยวาจา10
คะแนนรวม100

***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com