รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

ระดับดีเด่น    

ผลงานเรื่อง       เจาะลึกสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแบบบูรณาการ  

โดย                  ธัญญาดา ดวงมณี

สถาบัน              หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระดับดี          

ผลงานเรื่อง       สันทรายดิสคัฟเวอรี่ ข้อมูลท้องถิ่นของอำเภอสันทรายความหลากหลายของวิถีชีวิต

โดย                  เยาวภา เขื่อนคำ / ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา / สิทธิชัย วิมาลา

สถาบัน              สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

รางวัลชมเชย       

ผลงานเรื่อง       MFU Library Bookshop: แหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ ของห้องสมุดในยุคโควิด

โดย                  สายกัญญา แสนโคตร / นภสินธุ์ งามการ / รุจิรดา ชุ่มแก้ว

สถาบัน              ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

ระดับดีเด่น       

ผลงานเรื่อง       การจำลองสภาพแวดล้อมพื้นที่ให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเกม The Sims 4

โดย                  สุนทรีย์ พีระพาณิชย์

สถาบัน              ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ระดับดี      

ผลงานเรื่อง       “MFU Lib Debt” ระบบตรวจสอบหนี้ห้องสมุด

โดย                  จันทร์จิรา ไชยศักดิ์ / รักเผ่า เทพปัน

สถาบัน              ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ระดับดี  

ผลงานเรื่อง        ระบบควบคุมการเข้าออกห้องสมุด: Smart Gate New Generation

โดย                  สมพงศ์ หุตะจูฑะ

สถาบัน              สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

รางวัลชมเชย        

ผลงานเรื่อง        MFU Library Delivery: บริการด้วยใจ สู้ภัยโควิด

โดย                   ณชญาดา แต้มรู้ / รักเผ่า เทพปัน / กิตติกร เขื่อนแก้ว / วุฒิไกร โยวัง

สถาบัน               ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รางวัลชมเชย

ผลงานเรื่อง         กระบวนการทำ ETL สำหรับการทำเหมืองข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์

โดย                    ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส / อัษฎายุธ อุบลกาญจน์

สถาบัน                สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

        

กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management)

ระดับดีเด่น                      

ผลงานเรื่อง         การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

โดย                    พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต / สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ / นงลักษณ์ จันตา

สถาบัน                ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ระดับดี        

ผลงานเรื่อง          ใกล้ชิด With RM : กลยุทธ์พัฒนาการสื่อสารของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย                     กนกวรรณ บัวงาม

สถาบัน                  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รางวัลชมเชย       

ผลงานเรื่อง           ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ “เรื่องเล่าจากท้องถิ่น”

โดย                      อาเขต แก้วสว่าง/ กัลยาณี ศุภดิษฐ์

สถาบัน                  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รางวัลชมเชย

ลงานเรื่อง           การประเมินความสำเร็จการจัดการความรู้ของ Catalog CoP หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย                      รังสินี อุทัยวัฒนา

สถาบัน                  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

ระดับดีเด่น  

ผลงานเรื่อง            การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ TSU LIB Access ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

โดย                       ทิตยา จันทร์สุข / เสาวภา เพ็ชรรัตน์

สถาบัน                   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ระดับดี 

ผลงานเรื่อง            การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

โดย                       รักเผ่า เทพปัน / ภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ / จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ

สถาบัน                   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รางวัลชมเชย

ผลงานเรื่อง            ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย                       ชัชวาล นาคพันธุ์

สถาบัน                   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

ระดับดีเด่น  

ผลงานเรื่อง             ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals

โดย                        ชมพูนุช สราวุเดชา

สถาบัน                   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ระดับดี

ผลงานเรื่อง             การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์

โดย                        ปราชญ์ สงวนศักดิ์ / ชัณษา สีแดง

สถาบัน                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ระดับดี

ผลงานเรื่อง             ระบบควบคุมการเข้า-ออกห้องสมุด ยุคโควิด 19 กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดย                        วิทวัฒน์ วะสุรี / บดินทร์ ยางราชย์ / พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต

สถาบัน                    ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รางวัลชมเชย

ผลงานเรื่อง             การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ด้วยเทคนิคแบบ RFM

โดย                        ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

สถาบัน                    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

รางวัลชมเชย

ผลงานเรื่อง             การศึกษาการใช้ระบบสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชาเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โดย                        สมใจ ขุนเจริญ / สารภี สีสุข / ชาญณรงค์ เผือกพูลผล / อภิยศ เหรียญวิพัฒน์

สถาบัน                     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organization Management)

ระดับดีเด่น            

ผลงานเรื่อง              การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย

โดย                         สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล / ยุพิน ยังสวัสดิ์ / นิภาพร เดชะ / วรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ์

สถาบัน                     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระดับดี       

ผลงานเรื่อง              การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC

โดย                         สมบัติ นพจนสุภาพ

สถาบัน                     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

รางวัลชมเชย

ผลงานเรื่อง               โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย                          ยุภาพร ทองน้อย / ปิติพงศ์ พิมพา / อัคริมา สุ่มมาตย์ / นิติยา ศรีวรเดชไพศาล / ธีรยุทธ บาลชน / สิริพร ทิวะสิงห์ / สีรุ้ง พลธานี / อุทิศ นามสีฐาน / อุบล ใจตาง / กานดา สายแก้ว / จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ / เยาวภา จันศรี/ ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์/ สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

สถาบัน                       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รางวัลชมเชย        

ผลงานเรื่อง                การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์บนพื้นฐาน New Normal

โดย                            ประจักษ์ สุขอร่าม / สุกัญญา อ่อนจันทร์ 

สถาบัน                        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ผลการตัดสิน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com