ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
วันที่ 18-20 มกราคม 2566
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
* กรณีผู้นำเสนอผลงานมากกว่าหนึ่งคน ให้ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานหลักเพียงคนเดียว

(หากท่านไม่ได้รับ E-mail โปรดตรวจสอบใน Junk mail หรืออีเมล์ขยะ )

รูปแบบการนำเสนอผลงาน *


...
การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

...
การนำเสนอด้วยการบรรยาย

หัวข้อการนำเสนอผลงาน *

IM

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management: IM)

IS

การบริการสารสนเทศ (Information Services: IS)

OM

การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management: OM)
perm_identity
perm_identity
perm_identity
account_balance
email
phone