08.00 น.

เปิดห้องประชุม

08.30 – 09.00 น.
พิธีเปิด
 • นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน
พิธีมอบรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2564
09.00 – 09.45 น.
 “New Generation Libraries: Toward House of Access”

       การบรรยายพิเศษ เรื่อง “New Generation Libraries: Toward House of Access” โดยผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจําปีพุทธศักราช 2564

09.45 – 09.55 น.
  Break

 พักการประชุม

09.55 – 11.00 น.
  Conference

การเสวนา เรื่อง “บริการสารสนเทศอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล” โดย

 • อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • นางวนิดา ศรีทองคำ
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา
  รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดำเนินรายการโดย
  นายชัยวุฒิ สีทา
  วิศวกรฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
11.00 – 12.30 น.
Conference

การเสวนา เรื่อง Open Library เพื่อสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล (Digital disruption)” โดย

 • รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
  อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

 • นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
  ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ดำเนินรายการโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.30 – 13.30 น.
Break

พักการประชุม

13.30 – 16.00 น.
Poster Presentation

การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แบบ Lightning Talks 

08.30 – 12.00 น.
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

นําเสนอผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

12.00 – 13.00 น.
SPONSOR CONFERENCE

การบรรยายของ Sponsor

13.00 – 16.00 น.
การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

นําเสนอผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

09.00 – 12.00 น.
การบริหารองค์กร (OM : Organizational Management)

นําเสนอผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่มการบริหารองค์กร (OM : Organizational Management)

12.00 – 13.00 น.
SPONSOR CONFERENCE

การบรรยายของ Sponsor

13.00 – 15.00 น.
ประกาศรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ และพิธีปิด
 • ประกาศรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์
 • พิธีปิด
  อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท
  ประธานคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวปิดงาน

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการภาษาไทย

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการภาษาอังกฤษ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com