ลำดับที่การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

ลำดับที่วัน เวลาที่นำเสนอรหัสผลงานชื่อผลงานชื่อผู้ส่งผลงานหน่วยงาน
Poster (IM)
ลำดับที่ 1
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-29
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายนภสินธุ์ งามการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 2
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-30
การพัฒนากระบวนการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายวิชญนนท์ มณีชาติ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ 3
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-31
MFU Library Bookshop: แหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ ของห้องสมุดในยุคโควิด
นางสายกัญญา แสนโคตร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 4
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-32
เจาะลึกสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแบบบูรณาการ
นางสาวธัญญาดา ดวงมณี
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 5
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-33
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งานคลังข้อมูล TU Digital Collections
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 6
5 มกราคม เวลา 13.30 – 14.00 น
IM-35
สันทรายดิสคัฟเวอรี่ ข้อมูลท้องถิ่นของอำเภอสันทรายความหลากหลายของวิถีชีวิต
นางเยาวภา เขื่อนคำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Poster (OM)
ลำดับที่ 1
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-39
วันพุธ หยุดสร้างขยะ
นายพนม จรูญแสง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 2
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-41
วันพุธและวันศุกร์บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจหยุดแคลลอรี่
นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 3
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-42
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
นางสาวขนิษฐา จูมลี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 4
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-43
องค์กรสีเขียวสู่ชุมชน
น.ส.มะลิวัลย์ สินน้อย
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 5
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-44
พัฒนาการระบบบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล(Mahidol Book Delivery)
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 6
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-45
การจัดการเอกสารงานธุรการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : การทำลายเอกสาร
นางศิมาพร กาเผือกงาม
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 7
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-48
ใกล้ชิด With RM : กลยุทธ์พัฒนาการสื่อสารของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 8
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-49
การออกแบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวชุติมา ศรีจันทรา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ 9
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-50
กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวชุติมา ศรีจันทรา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ 10
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-51
การคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ
นายพนม จรูญแสง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 11
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-52
การประเมินความสำเร็จการจัดการความรู้ของ Catalog CoP หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวรังสินี อุทัยวัฒนา
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 12
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-53
ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ “เรื่องเล่าจากท้องถิ่น”
นายอาเขต แก้วสว่าง
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่ 13
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-54
การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ 14
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-55
นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ
นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ลำดับที่ 15
5 มกราคม เวลา 14.00 – 16.30 น.
OM-56
การพัฒนาสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุดของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายกฤษฎ์ คงสีพุฒ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Poster (IS)
ลำดับที่ 1
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-62
พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการใน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ 2
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-63
สิ่งตีพิมพ์ เราจะไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลัง : การส่งเสริมการใช้บริการสิ่งตีพิมพ์
นายพนม จรูญแสง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 3
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-67
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 4
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-68
MFU Library Virtual Tour ผ่านเกม The Sims 4
นางสาวสุนทรีย์ พีระพาณิชย์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 5
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-69
การพัฒนา Video Content เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ 6
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-72
MFU Library Delivery: บริการด้วยใจ สู้ภัยโควิด
นางสาวณชญาดา แต้มรู้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 7
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-75
บรรณสารสัญจร
นางสาวนิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่ 8
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-76
ระบบตรวจสอบหนี้สินคงค้างของห้องสมุด
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 9
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-78
OpenAthens มองประสบการณ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวฉัตรรัตน์ แสงคง
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 10
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-79
ห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library of Things) เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด
นางสาวปิยะธิดา พุทธจรรยา
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 11
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-80
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Data Studio สำหรับบริการสนับสนุนวิจัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวศศิธร ติณะมาศ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ 12
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-81
การช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือบนชั้นด้วยระบบระบุตำแหน่ง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายทรงยศ ขันบุตรศรี
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับที่ 13
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-82
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Live learning Base : กรณีศึกษาฐานเรียนรู้ชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางเยาวภา เขื่อนคำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำดับที่ 14
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-86
การจัดการพื้นที่ห้อง Edutainment Zone
นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ 15
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-87
ทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อบริการออนไลน์ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางสาวนภัสมน แทนเพชร
สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลำดับที่ 16
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-88
การวิเคราะห์ผลจากการนำระบบให้ลำดับเลข (Running Number) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดชั้นหนังสือ
นางสาวกาญจนา เทพน้อย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 17
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-89
การวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563
นางนุชรัตน์ คงสวี
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 18
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-103
กระบวนการทำ ETL สำหรับการทำเหมืองข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 19
6 มกราคม เวลา 8.30 – 10.30 น.
IS-105
ระบบประตูทางเข้า Smart Gate New Generation
นายสมพงศ์ หุตะจูฑะ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Oral (OM)
ลำดับที่ 1
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-40
การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย
นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 2
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-46
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา
ลำดับที่ 3
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-47
KKUL Learning Programs โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
นางยุภาพร ทองน้อย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่ 4
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-57
การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์บนพื้นฐาน New Normal
นายประจักษ์ สุขอร่าม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ 5
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-58
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสนับการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่ 6
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-59
การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC
นายสมบัติ นพจนสุภาพ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ลำดับที่ 7
6 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
OM-60
แนวปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตงาน (TOR) สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ แบบอไจล์
นางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Oral (IS)-1
ลำดับที่ 1
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-64
การทดสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ 2
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-65
บริการรับหนังสือ ผ่านล็อกเกอร์นอกเวลาทำการ : BOOKS IN BOXES
นางวงเดือน เจริญ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ 3
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-66
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการนิทรรศการออนไลน์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวสุพร สุริยะ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ 4
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-70
การบริการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นายนราธิป ปิติธนบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 5
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-71
การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ ด้วยทฤษฎี 5W1H
นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่ 6
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-73
ระบบควบคุมการเข้า-ออกห้องสมุด ยุคโควิด 19 กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายวิทวัฒน์ วะสุรี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ 7
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-74
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals
นางชมพูนุช สราวุเดชา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 8
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-77
แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ในยุคที่สร้างความพลิกผันทางเทคโนโลยี
นายอติกานต์ ม่วงเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ลำดับที่ 9
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-83
ระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
นางณัฐยาน์ ถิ่นพันธุ์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ลำดับที่ 10
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-84
การวิเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
นางสาวรตานา ยามาเจริญ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 11
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-85
การศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการต่อความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
นางมุกดา ชุมทอง
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 12
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-90
U-Services: แพลตฟอร์มออนไลน์สนับสนุนการให้บริการแบบ One-Stop Service
นางสาวกนิษฐา ดอนสกุล
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 13
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-91
การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์และการตอบสนองของผู้ใช้บริการ ผ่าน Facebook Insight กรณีศึกษา Facebook Page สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
นางสาวสถิตาภรณ์ จันทรครา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 14
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-92
การพัฒนาการสื่อสารด้วยการตลาดดิจิทัล ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางอรกัญญา เมธา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 15
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-93
การวิเคราะห์เส้นทางของผู้ใช้บริการในงาน Ask a Librarian บนเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ.
นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่ 16
6 มกราคม เวลา 13.00 – 16.30 น.
IS-94
การปรับปรุงกระบวนการรับชำระค่าปรับของห้องสมุดโดยใช้ LEAN
นางสาวพิมพ์พาขวัญ ธนนพฤทธิ์
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Oral (IS)-2
ลำดับที่ 1
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-95
ใกล้ ไกล แค่ไหนก็ส่งถึง : บริการส่งหนังสือ Book Delivery Service
นางสาวทัศน์สุทินา อารมณ์ฤทธิคุณ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 2
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-96
หนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์ : ส่งต่อความรู้สู่ผู้พิการทางสายตา
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ 3
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-98
การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 4
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-99
การวิเคราะห์การจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 5
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-100
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ การใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 6
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-101
การเพิ่มประสิทธิภาพบริการยืมระหว่างห้องสมุดบนแพลตฟอร์ม WorldShare Interlibrary Loan ด้วย SIPOC Model
นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ 7
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-102
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ด้วยเทคนิคแบบ RFM
นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลำดับที่ 8
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-104
การพัฒนากระบวนการบริการอบรมแบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กรณีศึกษา หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลำดับที่ 9
7 มกราคม เวลา 8.30 – 10.00 น.
IS-106
การศึกษาการใช้ระบบสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชา เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
นางสาวสมใจ ขุนเจริญ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Oral (IM)
ลำดับที่ 1
7 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
IM-36
ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายชัชวาล นาคพันธุ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่ 2
7 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
IM-37
การลดขั้นตอนทำงานที่ไม่จำเป็น: กรณีศึกษาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
นายเฉลิมพล แสงโชติ
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 3
7 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
IM-38
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมระหว่างห้องสมุดด้วย Google tool
นายยุทธ สุวรรณเดช
สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลำดับที่ 4
7 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
IM-39
การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
นายรักเผ่า เทพปัน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 5
7 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
IM-40
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายคมกริช รุมดอน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ลำดับที่ 6
7 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
IM-41
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ TSU LIB Access ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
นางสาวทิตยา จันทร์สุข
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลำดับที่ 7
7 มกราคม เวลา 10.30 – 12.00 น.
IM-42
การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย PDCA Cycle
นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com