รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
วันที่ 5-7 มกราคม 2565
New Generation Libraries : Toward House of Access

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง รูปแบบ / หัวข้อ Download
1 Mr.Kris Kongsiput การพัฒนาสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุดของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปสเตอร์ / OM
2 MissRattana Suwannatip การทดสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม การบรรยาย / IS
3 นางสาวกนกวรรณ บัวงาม ใกล้ชิด With RM : กลยุทธ์พัฒนาการสื่อสารของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โปสเตอร์ / OM
4 นางสาวกนิษฐา ดอนสกุล U-Services: แพลตฟอร์มออนไลน์สนับสนุนการให้บริการแบบ One-Stop Service การบรรยาย / IS
5 นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ การจัดการพื้นที่ห้อง Edutainment Zone โปสเตอร์ / IS
6 นางสาวกาญจนา เทพน้อย การวิเคราะห์ผลจากการนำระบบให้ลำดับเลข (Running Number) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดชั้นหนังสือ โปสเตอร์ / IS
7 นางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์ แนวปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตงาน (TOR) สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ แบบอไจล์ (Guidelines for Term of Reference Preparation for Chiang Mai University Library by using Agile Process) การบรรยาย / OM
8 นางสาวขนิษฐา จูมลี การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โปสเตอร์ / OM
9 นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ โปสเตอร์ / OM
10 นายคมกริช รุมดอน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (An analysis of user circulation insight of the John F Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University) การบรรยาย / IM
11 นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ ระบบตรวจสอบหนี้สินคงค้างของห้องสมุด โปสเตอร์ / IS
12 นางสาวฉัตรรัตน์ แสงคง OpenAthens มองประสบการณ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โปสเตอร์ / IS
13 นางชมพูนุช สราวุเดชา ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals การบรรยาย / IS
14 นายชัชวาล นาคพันธุ์ ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย / IM
15 นางสาวชุติมา ศรีจันทรา การออกแบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โปสเตอร์ / OM
16 นางสาวชุติมา ศรีจันทรา กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม โปสเตอร์ / OM
17 นางสาวณชญาดา แต้มรู้ MFU Library Delivery: บริการด้วยใจ สู้ภัยโควิด โปสเตอร์ / IS
18 นางณัฐยาน์ ถิ่นพันธุ์ ระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ การบรรยาย / IS
19 นายทรงยศ ขันบุตรศรี การช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือบนชั้นด้วยระบบระบุตำแหน่ง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปสเตอร์ / IS
20 นางสาวทัศน์สุทินา อารมณ์ฤทธิคุณ ใกล้ ไกล แค่ไหนก็ส่งถึง : บริการส่งหนังสือ Book Delivery Service การบรรยาย / IS
21 นางสาวทิตยา จันทร์สุข การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ TSU LIB Access ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การบรรยาย / IM
22 นางสาวธัญญาดา ดวงมณี เจาะลึกสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแบบบูรณาการ โปสเตอร์ / IM
23 นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร การวิเคราะห์การจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยาย / IS
24 นายนภสินธุ์ งามการ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โปสเตอร์ / IM
25 นางสาวนภัสมน แทนเพชร ทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อบริการออนไลน์ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โปสเตอร์ / IS
26 นายนราธิป ปิติธนบดี การบริการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ การบรรยาย / IS
27 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต หนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์ : ส่งต่อความรู้สู่ผู้พิการทางสายตา การบรรยาย / IS
28 นางสาวนิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์ บรรณสารสัญจร โปสเตอร์ / IS
29 นางนุชรัตน์ คงสวี การวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 โปสเตอร์ / IS
30 นายประจักษ์ สุขอร่าม การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์บนพื้นฐาน New Normal การบรรยาย / OM
31 นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์ การบรรยาย / IS
32 นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ด้วยเทคนิคแบบ RFM การบรรยาย / IS
33 นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส กระบวนการทำ ETL สำหรับการทำเหมืองข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ / IS
34 นางสาวปิยะธิดา พุทธจรรยา ห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library of Things) เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด โปสเตอร์ / IS
35 นายพนม จรูญแสง สิ่งตีพิมพ์ เราจะไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลัง : การส่งเสริมการใช้บริการสิ่งตีพิมพ์ โปสเตอร์ / IS
36 นายพนม จรูญแสง วันพุธ หยุดสร้างขยะ โปสเตอร์ / OM
37 นายพนม จรูญแสง การคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ โปสเตอร์ / OM
38 นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Development of Work Schedule Changing System for SUT Library Staff โปสเตอร์ / OM
39 นางสาวพิมพ์พาขวัญ ธนนพฤทธิ์ การปรับปรุงกระบวนการรับชำระค่าปรับของห้องสมุดโดยใช้ LEAN การบรรยาย / IS
40 น.ส.มะลิวัลย์ สินน้อย องค์กรสีเขียวสู่ชุมชน โปสเตอร์ / OM
41 นางมุกดา ชุมทอง การศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการต่อความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร การบรรยาย / IS
42 นายยุทธ สุวรรณเดช การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมระหว่างห้องสมุดด้วย Google tool การบรรยาย / IM
43 นางยุภาพร ทองน้อย KKUL Learning Programs โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต การบรรยาย / OM
44 นางสาวรตานา ยามาเจริญ การวิเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร การบรรยาย / IS
45 นายรักเผ่า เทพปัน การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การบรรยาย / IM
46 นางสาวรังสินี อุทัยวัฒนา การประเมินความสำเร็จการจัดการความรู้ของ Catalog CoP หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โปสเตอร์ / OM
47 นางสาวรุ่งนภา แสงระวี พัฒนาการระบบบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล(Mahidol Book Delivery) โปสเตอร์ / OM
48 นางวงเดือน เจริญ บริการรับหนังสือ ผ่านล็อกเกอร์นอกเวลาทำการ : BOOKS IN BOXES การบรรยาย / IS
49 นายวิชญนนท์ มณีชาติ การพัฒนากระบวนการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โปสเตอร์ / IM
50 นายวิทวัฒน์ วะสุรี ระบบควบคุมการเข้า-ออกห้องสมุด ยุคโควิด 19 กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบรรยาย / IS
51 นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งานคลังข้อมูล TU Digital Collections โปสเตอร์ / IM
52 นางสาวศศิธร ติณะมาศ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Data Studio สำหรับบริการสนับสนุนวิจัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โปสเตอร์ / IS
53 นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย การพัฒนา Video Content เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ / IS
54 นางศิมาพร กาเผือกงาม การจัดการเอกสารงานธุรการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : การทำลายเอกสาร โปสเตอร์ / OM
55 นางสาวสถิตาภรณ์ จันทรครา การวิเคราะห์ Facebook Page โดยใช้เครื่องมือ Facebook Insight การบรรยาย / IS
56 นายสมบัติ นพจนสุภาพ การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC การบรรยาย / OM
57 นายสมพงศ์ หุตะจูฑะ ระบบประตูทางเข้า Smart Gate New Generation โปสเตอร์ / IS
58 นางสาวสมใจ ขุนเจริญ การศึกษาการใช้ระบบสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชา เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ The Use of Instructional Media and Resources System for Online Learning การบรรยาย / IS
59 นางสายกัญญา แสนโคตร MFU Library Bookshop: แหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ ของห้องสมุดในยุคโควิด โปสเตอร์ / IM
60 นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การบรรยาย / OM
61 นางสาวสุนทรีย์ พีระพาณิชย์ MFU Library Virtual Tour ผ่านเกม The Sims 4 โปสเตอร์ / IS
62 นางสาวสุพร สุริยะ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการนิทรรศการออนไลน์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา การบรรยาย / IS
63 นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โปสเตอร์ / IS
64 นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์ วันพุธและวันศุกร์บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจหยุดแคลลอรี่ โปสเตอร์ / OM
65 นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย การบรรยาย / OM
66 นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ การใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การบรรยาย / IS
67 นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล การเพิ่มประสิทธิภาพบริการยืมระหว่างห้องสมุดบนแพลตฟอร์ม WorldShare Interlibrary Loan ด้วย SIPOC Model การบรรยาย / IS
68 นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย PDCA Cycle การบรรยาย / IM
69 นายอติกานต์ ม่วงเงิน แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ในยุคที่สร้างความพลิกผันทางเทคโนโลยี การบรรยาย / IS
70 นางอรกัญญา เมธา การพัฒนาการสื่อสารด้วยการตลาดดิจิทัล ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยาย / IS
71 นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ ด้วยทฤษฎี 5W1H การบรรยาย / IS
72 นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสนับการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ_อาภรณ์ ไชยสุวรรณ การบรรยาย / OM
73 นายอาเขต แก้วสว่าง ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ "เรื่องเล่าจากท้องถิ่น" โปสเตอร์ / OM
74 นายเฉลิมพล แสงโชติ การลดขั้นตอนทำงานที่ไม่จำเป็น: กรณีศึกษาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การบรรยาย / IM
75 นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการใน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โปสเตอร์ / IS
76 นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท การพัฒนากระบวนการบริการอบรมแบบออนไลน์โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กรณีศึกษา หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ การบรรยาย / IS
77 นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร การวิเคราะห์เส้นทางของผู้ใช้บริการในงาน Ask a Librarian บนเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ. การบรรยาย / IS
78 นางเยาวภา เขื่อนคำ สันทรายดิสคัฟเวอรี่ ข้อมูลท้องถิ่นของอำเภอสันทรายความหลากหลายของวิถีชีวิต โปสเตอร์ / IM
79 นางเยาวภา เขื่อนคำ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Live learning Base : กรณีศึกษาฐานเรียนรู้ชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Developing participation in the creation of lifelong learning resources Live learning Base : Case Study The Stingless Bee Learning Base Maejo University โปสเตอร์ / IS

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com