ประเภทโปสเตอร์(Poster Presentation)

การเตรียมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Paper)

1. จัดทำโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 หรือสูงกว่า
2. ความยาวของผลงานบทความฉบับเต็ม จำนวน 5-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมรายการอ้างอิง รูปภาพ และตาราง)
3. บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ 3 – 5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4. เว้นระยะห่างขอบกระดาษล่างและขวา 1 นิ้ว ขอบบนและขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
5. กำหนดรูปแบบตัวอักษร TH SarabunNew (จัดเนื้อหาให้อยู่ในลักษณะ Thai Distributed)
6. ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 บรรทัด (Single space)
7. ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
8. หากมีรูปภาพหรือตารางประกอบให้ใส่หมายเลขกำกับ

9. ดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (เพื่อความถูกต้องของรูปแบบ **กรุณาใช้ Template ที่กำหนดให้)

10. เนื้อหาในผลงานวิชาการฉบับเต็ม ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)

   • ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
   • ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)
   • ชื่อ – สกุล
   • ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
   • บทคัดย่อ
   • คำสำคัญ
   • ABSTRACT
   • Keyword
   • บทนำ
   • วัตถุประสงค์
   • ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
   • ผลการดำเนินการ อภิปรายผล
   • สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
   • รายการอ้างอิง

การเตรียมไฟล์นำเสนอ

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการดังนี้

1. จัดทำไฟล์โปสเตอร์ (jpg) ตามเทมเพลตที่กำหนดและทำการ Upload เข้าสู่ระบบส่งผลงาน http://pulinet2022.pulinet.org/submission ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

2. จัดทำไฟล์วิดีโอ (mp4) ระยะเวลาการนำเสนอ ไม่เกิน 3 นาที (แบบ Lightning Talks) และนำไปวางลงใน Clip Template (pptx) ที่กำหนด

 • ดาวน์โหลด Clip Template
 • ดาวน์โหลด Background สำหรับผู้นำเสนอ

3. Upload ไฟล์ Clip Template (pptx) เข้าสู่ระบบส่งผลงาน http://pulinet2022.pulinet.org/submission ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
4.
เปิดคลิปนำเสนอในห้องประชุม ZOOM และถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ผู้จัดงานจัดส่ง URL เข้าห้องนำเสนอผลงานให้ทาง e-mail) โดยผู้จัดงานจะทำหน้าที่เปิดไฟล์ตามลำดับที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นเป็นช่วงถามคำถามจากคณะกรรมการตัดสินผลงาน (กรุณาใช้ Background ที่กำหนด)

5. ตรวจสอบลำดับการนำเสนอและลิงค์เข้าห้องประชุมได้จากเว็บไซต์ http://pulinet2022.pulinet.org ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

6. ขอความร่วมมือผู้นำเสนอผลงาน ควรศึกษาและซักซ้อมการใช้ ZOOM มาก่อนวันงาน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com